0906.937.276

 

Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bảo vệ, những cam kết và thực hiện các điều kiện bắt buộc theo qui định của pháp luật đối với các tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, tư cách đạo đức, trình độ học vấn đối với người bảo vệ phải luôn được tuân thủ theo qui định chuyên ngành thuộc Bộ công an quản lý và cấp giấy chứng nhận;

 Chính vì vậy Bảo vệ Ngày & Đêm luôn đề cao giá trị con người và coi đó là nền tảng để xây dựng chất lượng dịch vụ.

Theo cơ cấu tổ chức công ty, Phòng Tuyển dụng là đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát đầu vào sau đó nhân viên sẽ được Phòng Đào tạo  huấn luyện thường xuyên  theo chương trình chuyên trách, nâng cao nghiệp vụ đối với toàn thể cán bộ nhân viên của công ty trước khi được Bộ công an sát hạch cấp chứng chỉ nghề cho nhân viên bảo vệ. Để làm được điều đó, công ty chủ trương mời các giảng viên thuộc các ngành Công an, Luật, quản trị kinh doanh, Cảnh sát PCCC… nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ CBNV của công ty trong thực hiện nhiệm vụ.